Saturday, April 26, 2008

SW316 Үйлдлийн системийн онол хичээлийн дүнг гаргах журам

Ирц - 20 оноо

Лаборатори №1 - 4 оноо
Лаборатори №2 - 4 оноо
Лаборатори №3 - 4 оноо
Лаборатори №4 - 4 оноо
Лаборатори №5 - 4 оноо

Лаборатори нийт 20 оноо

Бие даалт #1 - 5 оноо
Бие даалт #2 - 10 оноо

Бие даалт нийт 15 оноо

Сорил #1 - 7 оноо
Сорил #2 - 8 оноо

Сорил нийт 15 оноо

Бүгд нийт 70 оноо

No comments: