Saturday, April 26, 2008

SW306 Лабораторийн ажил 5

Оноо: 3 хүртэл оноо

Нөхцөл: Файлаас өгөгдөл авч уншин түүнийгээ ашиглан боловсруулалт хийгээд үр дүнг файл руу бичнэ.

Классын ямар боловсруулалт хийх нь таны шийдэл байж болно. Хамгийн гол нь файлаас өгөгдөл уншиж, файл руу өгөгдлийг бичих явдал байх болно.

Өгөгдөл авах файлын нэр: info.txt
Үр дүнг бичих файлын нэр: value.txt

No comments: