Saturday, April 26, 2008

SW306 Java технологи хичээл дээр 70 оноо гаргах журам

SW306 Java технологи


Ирц - 20 оноо


Лаборатори №1 - 1 оноо /Бэлэг/
Лаборатори №2 - 2 оноо
Лаборатори №3 - 2 оноо
Лаборатори №4 - 2 оноо
Лаборатори №5 - 3 оноо
Лаборатори №6 - 3 оноо
Лаборатори №7 - 3 оноо
Лаборатори №8 - 4 оноо

Лаборатори нийт 20 оноо

Бие даалт #1 - 10 оноо
Бие даалт #2 - 5 оноо

Бие даалт нийт 15 оноо

Сорил #1 - 5 оноо
Сорил #2 - 10 оноо /Өмнөх сорил дээр хангалттай оноо аваагүй учраас сүүлийн сорилын оноог өндөр болгов/

Сорил нийт 15 оноо

Бүгд нийт 70 оноо

No comments: