Monday, May 12, 2008

Дүн???????

2 хичээл дээр өгөгдсөн бие даалтуудыг энэ 3 дахь өдөр хүртэл хүлээж авах бөгөөд хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хүлээн авахгүй. Учир нь түүнээс хойш өгөгдсөн бие даалтуудыг уншиж амжихгүй.
Даалгаврууд болон бие даалтуудыг өгөөгүй тохиолдолд 40-өөс дээш оноотой гарна гэдэг асуудал байхгүй шүү.

No comments: