Sunday, March 23, 2008

SW306 Лабораторийн ажил 3

Бодлого:
Цахилгаанчин дуудлага өгсөн айлын дугаарыг ашиглан тэр айл аль орцны хэдэн давхрын хэд дэх хаалганд байдгийг мэдэх шаардлагатай болсон. Үүнийг шийдэх програм бич.

Цахилгаанчинд дуудлага өгсөн айлын дугаар, байшингийн давхрын тоо, нэг орцны нэг давхар дахь айлын тоо мэдэгдэж байгаа.

Програмд ихэвчлэн хувьсагчын зарлагаа орхигдсон байгаа.

Групп тус бүрд програмыг бага зэргийн өөрчлөлттэйгээр өгсөн байгаа.

Хугацаа: III/26-27 -ны лабораторийн цагууд дээр

Оноо: 2 хүртэл оноо

No comments: