Thursday, March 20, 2008

SW306 Лабораторийн ажил 2

Нөхцөл: InputData, PrintData гэсэн хоёр класс үүсгэнэ. InputData класс нь гараас утга хүлээн авна, PrintData класс нь InputData классын гараас өгсөн утгыг хэвлэнэ.

Хугацаа: III/13,14 -ний лабораторийн цагуудаас өмнө

Оноо: 2 хүртэл оноо

No comments: